Zakup sprzętu medycznego dla POZ Consultorio w Rokietnicy celem poprawy stanu zdrowia pacjentów po epidemii

Zakup sprzętu medycznego dla POZ Consultorio w Rokietnicy celem poprawy stanu zdrowia pacjentów po epidemii

W dniu 26 lipca 2023 roku, POZ Consultorio w Rokietnicy podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla POZ Consultorio w Rokietnicy celem poprawy stanu zdrowia pacjentów po epidemii COVID-19”  nr RPWP.11.02.00-30-0039/22-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19, w połączeniu ze zwiększeniem odporności systemu ochrony zdrowia i dostępności do usług medycznych. Efektem rzeczowym jest zakup 4 nowych urządzeń medycznych o wysokich parametrach, zapewniających niezawodność, większą dokładność oraz ratujących życie.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 188 704,09 zł, z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała POZ CONSULTORIO w Rokietnicy dofinansowanie w kwocie 132 092,86 zł.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Leave a reply